Darmowa dostawa od 199,00 zł
Listy zakupowe
Dodaj do nich produkty, które lubisz i chcesz kupić później.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
CLARESA Lakier hybrydowy French Time 8 5g

CLARESA Lakier hybrydowy French Time 8 5g

8,99 zł16,89 zł
1,80 zł / g
CLARESA Lakier hybrydowy French Time 7 5g

CLARESA Lakier hybrydowy French Time 7 5g

8,99 zł16,89 zł
1,80 zł / g
CLARESA Lakier hybrydowy French Time 6 5g

CLARESA Lakier hybrydowy French Time 6 5g

8,99 zł16,89 zł
1,80 zł / g
CLARESA Lakier hybrydowy French Time 2 5g

CLARESA Lakier hybrydowy French Time 2 5g

8,99 zł16,89 zł
1,80 zł / g

REGULAMIN KONKURSU „ZABIERZ JUST CLICK IT! NA WAKACJE”

REGULAMIN KONKURSU „ZABIERZ JUST CLICK IT! NA WAKACJE”

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „ZABIERZ JUST CLICK IT! NA WAKACJE”, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 3. Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany w ramach portalu społecznościowego Instagram, nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany. Serwis Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora. Dane przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator - BRODR JORGENSEN 

 2. Konkurs – Konkurs „ZABIERZ JUST CLICK IT! NA WAKACJE” prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie;

 3. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;

 4. Uczestnik/Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie;

 5. Praca Konkursowa – POST PRZEDSTAWIAJĄCY ZDJĘCIE Z WAKACJI Z MASKARĄ JUST CLICK IT!

 6. Zgłoszenie – PUBLIKACJA POSTU PRZEDSTAWIAJĄCEGO ZDJĘCIE Z WAKACJI Z MASKARĄ JUST CLICK IT!

§ 3.

 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu.

 2. Konkurs zostanie ogłoszony: w relacji i poście na Instagramie na koncie GOSH POLSKA oraz na portalu Facebook na profilu GOSH POLSKA.

 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 05.07.2021r.  do 31.07.2021r.

 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.08.2021r. 

Wyniki zostaną ogłoszone za pomocą portalu Instagram poprzez opublikowanie wyłonionych prac konkursowych. 

 1. W konkursie zostanie wyłonionych 63 zwycięzców - 21 PIERWSZYCH MIEJSC, 21 DRUGICH MIEJSC, 21 TRZECICH MIEJSC.
  Laureat pierwszego miejsca otrzyma rower miejski (21 rowerów dla 21 osób, 1 rower przypada na jedną drogerię),
  Laureat drugiego miejsca otrzyma torbę plażową GOSH z kosmetykami marki o wartości rynkowej 400zł (21 toreb z kosmetykami dla 21 osób, 1 torba z kosmetykami przypada na jedną drogerię),
  Laureat trzeciego miejsca otrzyma butelkę na wodę GOSH z kosmetykami marki o wartości rynkowej 300zł (21 butelek z kosmetykami dla 21 osób, 1 butelka z kosmetykami przypada na 1 drogerię).

                W konkursie bierze udział 21 drogerii internetowych: (tutaj uzupełnić)

           Jedno zgłoszenie konkursowe (jeden post konkursowe to zakup maskary w jednej, wybranej drogerii, poparty dowodem   zakupu. 

 1. Nagrodami głównymi w konkursie są rowery miejskie. ZWYCIĘSKIE PRACE ZOSTANĄ WYBRANE PRZEZ DROGERIE W POROZUMIENIU Z GOSH POLSKA.

 2. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.

 4. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.

 6. W trakcie trwania Konkursu Organizator będzie udostępniać Prace Konkursowe w relacji na Instagramie na koncie GOSH POLSKA.

 7. Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję wyłonioną przez organizatora. 

 8. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.

 9. Spośród Prac Konkursowych spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze 63 osoby, które zostaną wyróżnione nagrodami.

 10. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

 11. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

 12. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

 13. Zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez portal Instagram, na którym zostały zamieszczone ich Prace Konkursowe.

 14. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.

 15. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

 16. Zwycięzca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia i odesłania wszystkich dokumentów przesłanych mu przez Organizatora związanych z udziałem w Konkursie, dokonania czynności niezbędnych do odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

 17. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania wyników Konkursu.

 18. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że jako autor Pracy Konkursowej nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.

 

§ 4

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem, w tym propagowaniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyniku i wydaniem Nagrody w Konkursie.

§ 5.

 1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu.

 2. Przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do zamieszczonej przez niego Pracy Konkursowej co do całości oraz do jego poszczególnych elementów, a Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich.

 

 

 

 

pixel